Den fynske Portvinsklub af 13. september 1989

Love for Den fynske Portvinsklub af 13. september 1989

 

§ 1 Den fynske Portvinsklub er stiftet den 13. september 1989 og har domicil på formandens adresse.

§ 2 Klubben har til formål at fremme kendskabet til portvin ved at afholde smagninger og ved lignende arrangementer at give medlemmerne og eventuelle gæster mulighed for vinoplevelser. Der arrangeres mindst 5 smagninger i løbet af en sæson.
Klubben skal være økonomisk uafhængig af kommercielle interesser.

§ 3 Enhver kan optages som medlem i foreningen. Maksimal optagelse af medlemmer i foreningen er begrænset til 60 medlemmer. Deltagerantallet til smagningerne kan af bestyrelsen begrænses til et passende antal afhængig af smagningens karakter. Såfremt der ikke mindst er 10 deltagere til en smagning, kan denne aflyses. Kassereren administrerer tilmelding.

§ 4 Enhver, der ønsker fuldgyldigt medlemskab, betaler et årskontingent, der opkræves årligt pr. 1. juni, dækkende perioden fra 1. juni til 31. maj det efterfølgende år. Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet dækker de løbende omkostninger og fungerer som buffer ved de relativ dyrere smagninger. Samtidig anvendes kontingentet til opkøb af vine, der disponeres ved senere smagninger i klubregi.

§ 4A Der er mulighed for, at der kan tegnes et passivt medlemskab. Enhver, der ønsker passivt medlemskab, betaler et reduceret årskontingent, der opkræves årligt pr. 1. juni, dækkende perioden fra 1. juni til 31. maj det efterfølgende år. Det årlige reducerede kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Passivt medlemskab giver taleret uden stemmeret ved generalforsamlinger og ret til at modtage elektronisk kommunikation fra klubben (f.eks. om indbydelser til smagninger, tilbud eller arrangementer). Passive medlemmer kan deltage ved smagninger til gæstepris og har fortrinsret i forhold til en eventuel venteliste.

§ 4B Regnskabsåret følger mødeåret (1. april – 31. marts). Den sidste smagning inden generalforsamlingen er sidste smagning i året, hvorefter det reviderede regnskab aflægges.

§ 5 Smagninger, der arrangeres af klubben, betales af deltagerne med et beløb fastsat af bestyrelsen afhængig af smagningens karakter. Tilmelding og betaling skal fremgå af indbydelsen. Tilmelding er bindende.

Medlemmerne er ikke forpligtet ud over deres medlemskontingent.

§ 6 Generalforsamlingen afholdes senest i maj måned. Der udsendes skriftlig, der kan være elektronisk indkaldelse senest 21 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyntagen til de fremmødtes antal.

Kun personer, som har betalt kontingent, er at betragte som medlem af foreningen og har stemmeret på generalforsamlingen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Kontingentfastsættelse
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Valg af 2 bestyrelses-suppleanter.
9. Eventuelt

§ 7 Vedtagelser afgøres ved almindelig stemmeflerhed dog skal forslag om ændring af nærværende
vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, vedtages med kvalificeret flertal på 2/3
blandt de fremmødte.

§ 8 Ændringsforslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 21 dages varsel, såfremt 3 bestyrelsesmedlemmer
eller 1/3 af medlemmerne forlanger dette.

§ 10 Alle hverv i klubben er ulønnede.

§ 11 Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Valg af bestyrelsen er gældende for 2 år ad gangen. På
Generalforsamlingen vælges i lige år formand og i ulige år kasserer, 1 bestyrelsesmedlem i lige
år samt 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Revisor og revisorsuppleant samt 2 bestyrelsessuppleanter
vælges for 1 år af gangen. Bestyrelsen kan tilknytte et antal medlemmer som associerede
medlemmer med henblik på etablering af smagninger. Disse medlemmer vælges ikke på
generalforsamlingen.

§ 12 Foreningen tegnes af bestyrelsen ved formanden og et bestyrelsesmedlem i fællesskab.

§ 13 Klubbens opløsning kan af en generalforsamling vedtages af et kvalificeret flertal af
stemmer (2/3) af klubbens medlemmer. Hvis ikke et kvalificeret antal medlemmer (2/3) er mødt
op til generalforsamlingen, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, jf. § 9. På den ekstraordinære generalforsamling kan klubbens opløsning vedtages af et kvalificeret antal (2/3) af
de fremmødte medlemmer. Ved opløsning skal generalforsamlingen tage bestemmelse om afvikling
af klubbens forpligtelser og eventuelle formue.

Lovene vedtaget på Generalforsamlingen 13. september 1989
Ændret på Generalforsamlingen den 24. april 1997
Ændret på Generalforsamlingen den 23. april 1998
Ændret på Generalforsamlingen den 16. maj 2001
Ændret på Generalforsamlingen den 18. april 2005
Ændret på Generalforsamlingen den 30. april 2009
Senest ændret på Generalforsamlingen den 28. april 2011.

Nyeste indlæg

Arkiver